Novinky

PSHŠ se představí na Schole Pragensis Tak jako každý rok i v letošním školním roce má naše škola svůj stánek v Kongresovém centru ... Klub mladých diváků První představení Klubu mladých diváků v letošním školním roce se uskuteční v pátek 22. ... Divadelní představení Peter Black 2 Dne 20. 11. 2017 se celá naše škola zúčastnila divadelního představení Peter Black 2, kterou ... Akce pro rodiče žáků třídy 3. A V úterý 7. 11. 2017 připravili žáci třídy 3. A gastronomickou akci pro své rodiče a přátele. ... Magistrát hlavního města Prahy Žáci 3. ročníku navštívili v pátek 10. listopadu (třída 3. A) a v pondělí 13. listopadu (třída ... Poděkování žákyním 4. B Žákyně 4. B Anna Trávníčková, Dominika Jíšová, Martina Topolová a Nikol Margoliusová dobrovolně ... Rozpis souvislé praxe 3. A, 1. skupiny Rozpis souvislé praxe 1. skupiny třídy 3. A najdete zde. Komentovaná prohlídka Muzea Policie ČR V rámci týdne vědy a techniky se žáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili komentované ... Veletrh pracovních příležitostí 25. 10. 2017 se žáci 4. A a 4. B zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí Profesia days. ... Plán na měsíc listopad Měsíční plán na listopad najdete zde. 3. A v České mincovně Ve středu 1. listopadu 2017 jsme spolu s paní profesorkou Martinou Spěvákovou navštívili Českou ... Rozpis souvislé praxe 4. B Rozpis souvislé praxe třídy 4. B najdete zde.

» Archiv
 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání oboru 65-42-M/01 – Hotelnictví (ŠVP – Hotelnictví) pro školní rok 2015/2016 a další rozhodnutí související s přijímáním do prvního ročníku vzdělávání

   V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto vyhlašuji 4.kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v oboru 65-42-M/01 – Hotelnictví pro školní rok 2015/2016. 
  V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduji, že v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání pro školní rok 2015/2016 se přijímací zkoušky nekonají.
  V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejňuji kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané ve 2.kole přijímacího řízení takto: 

1) Předpokládaný počet uchazečů: 10
2) Termín odevzdání přihlášky: do 27. srpna 2015 (přihláška musí být potvrzena kladným posudkem lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu) 
3) Zohlední se průměr prospěchu z 2. pololetí 8.třídy a 1. pololetí 9.třídy (známka z chování se do průměru nezapočítává) popřípadě odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů dle dosaženého prostého aritmetického průměru. Při rovnosti průměru se zohledňuje dosažený průměr z předmětů český jazyk – cizí jazyk – matematika. Je-li uchazeč v předchozím vzdělávání hodnocen slovně, postupuje se v souladu s §51 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tj. škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace a při přijímacím řízení se pak vychází z této klasifikace.
4) Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, prokážou na základě ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, rozhovorem, který bude podkladem pro přijetí či nepřijetí uchazeče ke vzdělávání. Uchazeč také předloží nostrifikované vysvědčení (či žádost o nostrifikaci vysvědčení).
5) Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy dne 28. srpna 2015 (uchazeči budou vedeni pod registračními čísly). 
6) V souladu s §60 odst. 15 zákona č. 561/2004 Sb. pak konstatuji, že předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání v oboru hotelnictví – 65-42-M/01 je splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč lékařským potvrzením, a to zpravidla na přihlášce ke studiu.

V Praze 8 - 2015-07-13

Mgr. Bronislava Svobodová v.r.
ředitelka školy 

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.