Novinky

Plán na měsíc únor 2020 Plán na měsíc únor najdete ke stažení zde. Exkurze v pivovaru Bašta 19. 12. 2019 Sousedský pivovar Bašta se nachází vedle restaurace U Bansethů v pražských Nuslích. Pivovar ... Předvánoční procházka Prahou 20. 12. 2019 Co jsou Vánoce? Vůně cukroví, kupování dárečků, nazdobený byt. Naši žáci zvolili procházku ... Organizace školního roku 2019/2020 1. pololetí 2. 9. 2019 (po) - 30. 1. 2020 (čt) 2. pololetí 3. 2. 2020 (po) - 30. 4. 2020 (čt) ... Krakov a Osvětim 11. prosince těsně po půlnoci jsme vyrazili navštívit Krakov a druhý den koncentrační tábor ... Plán na měsíc leden 2020 Plán na měsíc leden ke stažení zde. Informace o provozu monitorovacího kamerového systému v prostorách VŠH a PSHŠ od 1. 10. 2019 je v prostorách VŠH a PSHŠ na adrese Svídnická 506, 181 00, Praha 8 spuštěn ...

» Archiv
 

Úřední deska školy

Úřední deska školy


Název
• První soukromá hotelová škola, spol. s r.o.

Sídlo
• Svídnická 506, 181 00
• IČ: 49244884

Vlastník - zřizovatel
• právnická osoba L-BILG s.r.o.

Jednatel - statutární zástupce organizace
• Ing. Petr Studnička, PhD.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
• Poskytuje střední vzdělání.
• Poskytuje střední vzdělání s možností získat osvědčení.


Vedení střední školy
PhDr. Mgr. Jarmila Fillerová, ředitelka
• pracovní smlouva 01.08. 2016 na pozici ředitele PSHŠ s účinností od 01. 08. 2016
• pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Ředitelka rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech:
• přijetí ke vzdělávaní ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole dle § 93 a následujících,
• přestupu, změně oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle § 66 a § 97,
• opakování ročníku podle § 66 odst.7 a § 97 odst.8,
• podmíněného vyloučení a vyloučení žáka  ze školy podle § 31,
• uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100.

  Podle § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se lze proti těmto rozhodnutím odvolat prostřednictvím ředitele školy k MŠMT, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (vyjma rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání).  
  Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí (dle § 60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb.) prostřednictvím ředitelky školy k Magistrátu Hlavního města Praha.

Ing. Ladislava Modrovičová,  zástupce ředitelky


Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své funkce řídí:

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
• Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění V189/2016
• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, v platném znění
• Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění


…………………………………………………………………………………………………


Povinně zveřejňované údaje o škole

Název školy: První soukromá hotelová škola, spol. s r.o.
Adresa: Svídnická 506, 180 00 Praha 8
Telefon: +420 283 101 147
Fax: +420 233 541 905
E-mail: info@pshs.cz
WWW stránky: www.pshs.cz
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zřizovatel školy: První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.
Ředitelka školy: PhDr. Mgr. Jarmila Fillerová
Zápis do rejstříku škol: 1. 9. 2005
Součásti organizace: střední škola, školní jídelna
Kapacita školy: škola – 215  žáků
                            školní jídelna –  350 osob
IČ: 49244884
Identifikátor zařízení (REDIZO): 60005950
Obory vzdělání: denní forma vzdělávání
Název oboru kód oboru: Hotelnictví 65-42-M/01

…………………………………………………………………………………………………


Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:
Ing. Ladislava Modrovičová,  zástupce ředitele, tel. , fax 233 541 905 , e-mail: modrovicova@pshs.cz

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí
: Ing. Ladislava Modrovičová,  zástupce ředitele, tel. , fax 233 541 905 , e-mail: modrovicova@pshs.cz


Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
2. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2 odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
3. Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s čl. 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (vč. možnosti pořízeni kopie) nebo na paměťových médiích.
4. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání. Odvolání je přípustné: Proti rozhodnutím ředitele školy ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Odvolání se podává prostřednictvím školy. Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád

Bližší informace, pokyny příp. formuláře lze obdržet na sekretariátu školy.

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání včetně příslušných lhůt
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy.

Ústně lze podat žádost:
- telefonicky, popř. osobně na sekretariátu

Písemně lze podat žádost:
- poštou (k rukám ředitele)
- předáním písemné žádosti na sekretariátu školy na formuláři žádosti o poskytnutí informace (k dispozici na sekretariátu)

Elektronickou poštou lze podat žádost:
- zasláním písemné žádosti na e-mail: Info@pshs.cz

Příjem stížností, žádostí a dalších podání:
- stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně poštou, na sekretariátu školy nebo ústně
- škola vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání

 

Generální partneři


© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.