Novinky

Harmonogram přípravy k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 Harmonogram ke stažení zde. Aktuální informace k maturitě ve školním roce 2019/2020 Aktualizované informace ke konání maturit ve školním roce 2019/2020 v souvislosti s pandemií koronaviru ... Informace k přerušení provozu (24. března) Aktuální informace pro žáky PSHŠ a jejich zákonné zástupce ke stažení zde. Uzavření školy v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v období 10. 3. – 24. 3. 2020 Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ... Plán na měsíc březen 2020 Plán na měsíc březen ke stažení zde. Plán na měsíc únor 2020 Plán na měsíc únor najdete ke stažení zde. Exkurze v pivovaru Bašta 19. 12. 2019 Sousedský pivovar Bašta se nachází vedle restaurace U Bansethů v pražských Nuslích. Pivovar ...

» Archiv
 

Úřední deska školy

Úřední deska školy


Název
• První soukromá hotelová škola, spol. s r.o.

Sídlo
• Svídnická 506, 181 00
• IČ: 49244884

Vlastník - zřizovatel
• právnická osoba L-BILG s.r.o.

Jednatel - statutární zástupce organizace
• Ing. Petr Studnička, PhD.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
• Poskytuje střední vzdělání.
• Poskytuje střední vzdělání s možností získat osvědčení.


Vedení střední školy
PhDr. Mgr. Jarmila Fillerová, ředitelka
• pracovní smlouva 01.08. 2016 na pozici ředitele PSHŠ s účinností od 01. 08. 2016
• pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Ředitelka rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech:
• přijetí ke vzdělávaní ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole dle § 93 a následujících,
• přestupu, změně oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle § 66 a § 97,
• opakování ročníku podle § 66 odst.7 a § 97 odst.8,
• podmíněného vyloučení a vyloučení žáka  ze školy podle § 31,
• uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100.

  Podle § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se lze proti těmto rozhodnutím odvolat prostřednictvím ředitele školy k MŠMT, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (vyjma rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání).  
  Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí (dle § 60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb.) prostřednictvím ředitelky školy k Magistrátu Hlavního města Praha.

Ing. Ladislava Modrovičová,  zástupce ředitelky


Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své funkce řídí:

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
• Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění V189/2016
• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, v platném znění
• Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění


…………………………………………………………………………………………………


Povinně zveřejňované údaje o škole

Název školy: První soukromá hotelová škola, spol. s r.o.
Adresa: Svídnická 506, 180 00 Praha 8
Telefon: +420 283 101 147
Fax: +420 233 541 905
E-mail: info@pshs.cz
WWW stránky: www.pshs.cz
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zřizovatel školy: První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.
Ředitelka školy: PhDr. Mgr. Jarmila Fillerová
Zápis do rejstříku škol: 1. 9. 2005
Součásti organizace: střední škola, školní jídelna
Kapacita školy: škola – 215  žáků
                            školní jídelna –  350 osob
IČ: 49244884
Identifikátor zařízení (REDIZO): 60005950
Obory vzdělání: denní forma vzdělávání
Název oboru kód oboru: Hotelnictví 65-42-M/01

…………………………………………………………………………………………………


Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Jména a příjmení pracovníků školy určených k poskytování informací:
Ing. Ladislava Modrovičová,  zástupce ředitele, tel. , fax 233 541 905 , e-mail: modrovicova@pshs.cz

Jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním žádostí či stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a vydávajícího rozhodnutí
: Ing. Ladislava Modrovičová,  zástupce ředitele, tel. , fax 233 541 905 , e-mail: modrovicova@pshs.cz


Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
2. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2 odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
3. Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s čl. 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (vč. možnosti pořízeni kopie) nebo na paměťových médiích.
4. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání. Odvolání je přípustné: Proti rozhodnutím ředitele školy ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Odvolání se podává prostřednictvím školy. Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád

Bližší informace, pokyny příp. formuláře lze obdržet na sekretariátu školy.

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání včetně příslušných lhůt
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy.

Ústně lze podat žádost:
- telefonicky, popř. osobně na sekretariátu

Písemně lze podat žádost:
- poštou (k rukám ředitele)
- předáním písemné žádosti na sekretariátu školy na formuláři žádosti o poskytnutí informace (k dispozici na sekretariátu)

Elektronickou poštou lze podat žádost:
- zasláním písemné žádosti na e-mail: Info@pshs.cz

Příjem stížností, žádostí a dalších podání:
- stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně poštou, na sekretariátu školy nebo ústně
- škola vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání

 

Generální partneři


© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.